Minggu, 20 Juni 2010

15 PERISTIWA BESAR RAMADHAN

1. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan
Allah ta'ala berfirman: "Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, serta pemisahan antara haq dan batil".(Al-Baqarah:185).
Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Ta'ala menyanjung bulan Ramadhan atas bulan-bulan yang lain, yaitu dengan memilihnya sebagai bulan dimana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya.
2. Kitab-kitab suci diturunkan pada bulan Ramadhan
Rasulullah Saw: "Shuhuf ibrahim turun pada awal malam pertama bulan Ramadhan, dan Taurat turun pada hari ke enam bulan Ramadhan dan Injil pada hari ke tiga belas dari bulan Ramadhan..."(Riwayat Ahmad).

3. Rasulullah mendapat wahyu pertama di bulan Ramadhan
Ketika Rasulullah Saw mendekati umur 40 tahun beliau selalu berpikir dan merenung serta berkeinginan kuat untuk mengasingkan diri (uzlah). Akhirnya, dengan mempersiapkan bekal makanan dan minuman, beliau menuju gua hira yang terdapat pada gunung Rahmah sebagai tempat ber-uzlah, yang berjarak dua mil dari kota Makkah.
Uzlah ini dilakukan tiga tahun sebelum masa kerasulan. Tatkala datang bulan Ramadhan pada tahun ketiga dari masa uzlah, turun kepada beliau Malaikat Jibril mewahyukan surat Al Alaq yang merupakan surat pertama yang diturunkan kepada rasulullah saw.
4. Perang Badar terjadi pada bulan Ramdhan
Perang Badar adalah pemisah antara yang haq dan yang bbatil, dan kaum Muslimin sebagi simbol tauhid dan kemuliaan, meraih kemenangan atas kaum Musyrikin sebagai simbol kekufuran dan kebodohan.
Peperangan terjadi pada hari jum'at, 27 Ramadhan, tahun kedua setelah hijrah. Allah Ta'ala berfirman: "Dan benar-benar Allah telah menolong kalian dalam keadaan terhina, maka takutlah kalian kepada Allah, semoga kalain bersyukur".(Ali Imran:123).
Ibnu Abbas mengatakan :"Saat itu hari Jum'at, 27 Ramadhan, dan saat itu juga terbunuh Fir'aun umat, Abu Jahal, musuh terbesar umat Islam.
5. Makkah dikuasai pada bulan Ramadhan
Fathu Makkah adalah peristiwa besar, allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata".(Al Fath:1).
Sebagai mufasirin berpendapat bahwa yang dimaksud kemenangan di sini adalah peristiwa Fathu Makkah, walaupun ada sebagai ulama yang menafsirkan sebagai perjanjian Hudaibiya dan penaklukan negeri Rum.
Peristiwa itu terjadi pada hari, tanggal 20 atau 21 Ramadhan, tahun ke delapan hijriyah. saat itulah semua berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan.
6. Islam menyebar di yaman pada bulan Ramadhan
Tahun kesepuluh hijriah pada bula Ramadhan Rasulullah Saw menujuk ali bin Abi Thalib gunba menjadi pemimpin sejumlah pasukan untuk pergi ke penduduk Yaman dengan dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk memeluk Islam.
7. Sebagian peristiwa dalam perang Tabuk terjadi pada bulan Ramadhan
Ibnu Hisyam dalam sirahnya menyebutkan bahwa persiapan perang Tabuk dilakukan sejak bulan Rajab, tahun ke 9 hijriyah, untuk menghadapi Rum. Saat itu adalah masa-masa sulit bagi kaum Muslimin di Madinah, karena mereka sedang dilanda masa peceklik, serta cuaca panas yang amat menyengat, sehingga ada beberapa orang yang merasa berat hati untuk ikut serta dalam peperangan, seperti Ka'ab bin Malik.
Walau banyak hambata, pada akhirnya kaum Muslimin pun berangkat ke Tabuk dengan jumlah yang cukup besar yaitu sekitar 30.000 tentara.
Namun, setelah pasukan kaum Muslimin sampai di Syam yang saat itu berada dalam kekuasaan Rum, pasukan musuh berlindung di dalam benteng-benteng mereka dan enggan keluar. Sehingga Syam bisa dikuasai dengan mudah oleh pasukan Islam dan kewajiban membayar jizyah diberlakukan kepada penduduk Syam yang saat itu beragama Nasrani.
8. Penghancuran berhala Uzza di bulan Ramadhan
Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al Bidayah wa An Nihayah bahwa pada 5 hari terakhir di bulan Ramadhan tahun ke lima hijriyah Rasulullah Saw mengutus sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid guna menghancurkan rumah peribadatan yang digunakan untuk menyembah Uzza. Dan Rasulullah bersabda:"Uzza itu tidak akan diibadahi selamanya!"
9. Penghancuran Latta di bulan Ramadhan
Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al Bidayah wa An Nihayah bahwa pada tahun ke 9 hijriyah di bulan Ramadhan datanglah utusan kabilah Tsaqif dari Thaif kepada Rasulullah Saw untuk menyatakan keislaman.
Karrena kabilah Tsaqif sudah memeluk Islam maka Rasulullah dan para sahabat berinisiatif untuk menghancurkan berhala latta yang biasa mereka sembah, akan tetapi mereka meminta izin untuk menghancurkan berhala mereka sendiri, akhirnya Rasulullah Saw pun mengizinkan. Tak lama kemudian, kabilah Tsaqif menghancurkan berhala mereka sendiri.
10. Andalus ditaklukkan pada bulan Ramadhan
Pada 27 Ramadhan tahun 92 hijriyah, pasukan Islam yang dipimbin oleh Thariq bin Ziyad berhasil memasuki Andalus dari arah pesisr, ini adalah hal yang diluar dugaan, sehingga Roderick, penguasa Visigoth Spanyol segera mempersiapkan pasukannya yang berjumlah 25.ooo.
Setelah menguasai Jabal Thariq dan membakar kapal-kapal yang telah digunakannya, Thariq bin Ziyad berkhutbah di depan pasukannya:"Lautan dibelakang kalian! Musuh di depan kalian!...". Lalu pacahlah pertempuran antara 12.000 pasukan Muslimin melawan 25.000 tentara Roderick. Yang berakhir dengan tercerai-berainya pasukan Visogoth dan tewasnya Roderick.
11. Pasukan Islam di Andalus mengalahkan Faranjah di bulan Ramadhan
Di pagi hari jum'at 20 Ramadhan 479 H terjadi peristiwa Zalaqah (yaitu dataran dekat wilayah Portugis). Di mana pasukan Islam yang melakukan penjagaan di wilayah Andalus yang dipimpn Faranjah (Franks) yang berjumlah 80.000 tentara yang dipimpin oleh Alfons VI yang juga tewas dalam pertempuran itu.
12. Pasukan Mongol dihancurkan di Palestina pada bulan Ramadhan
Hari juma'at 15 Ramadhan 658 H pasukan Muslimin yang dipimpin Saifuddin Qutuz, penguasa dinastik Mamalik di Mesir, berhasil menghancurkan 20.000 tentara Mongol yang dipimpin oleh Qitbuqa.
Para sejarawan menganggap bahwa peristiwa ini amat penting dalam sejarah panaklukan bangsa Mongol di asia Tengah, dimana pasukan Mongol mengalami kekelahan telak atas kaum Muslimin dan tidak mampu membalas kekalahan itu, sebagaimana yang bisa mereka alami, hingga panglima perangnya Qitbuqa berhasil dieksekusi.
Peperangan ini terjadi di 'Ain Jalut, yaitu sebuah desa yang terletak antara Bisan dan Nablus. Sehingga peperangan ini dikenal dengan peristiwa 'Ain Jalut'.
13. Pengepungan 60 ribu pasukan Rusia digagalkan oleh 15 ribu pasukan Utsmani
Pada 23 Ramadhan 1270 H pada hari ini kekuatan militer Rusia dibawah pimpinan Marsyal Bernes menghentikan kepungannya terhadap kota Selestriya yang terletak di wilayah Qarum, pengepungan yang terjadi selama 35 hari ini tidak membawa dampak yang berarti bagi kekuatan Khalifah Utsmaniyah, walaupun kekuatan militer Rusia mencapai 60 ribuan tentara berhadapan 15 ribu tentara Utsmaniyah yang kebanyakan dari Mesir. Pelajaran yang dapat dipetik adalah kekuatan yang sedikit mampu mengalahkan kekuatan yang besar.
14. Anthokiah jatuh ke tangan kaum Muslimin di bulan Ramadhan
Pemerintahan Anthokiah didirikan oleh Pangeran Wormandi Buwaihimund pada tahun 491 H. Kota ini merupakan kota termegah dengan dikelilingi benteng yang sangat kuat dan dijaga oleh ribuan pasukan secara bergiliran siang dan malam. Walaupun kondisinya demikian kaum Muslimin berhasil menaklukan daerah ini dengan izin Allah Ta'ala dibawah panglima perang Dhohir Bibris. Terhitung 40 ribu mati dan tertawa dari pihak musuh. Kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar setelah kemenangan Hitthin. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Ramadhan 666 H.
15. Mesir menghancurkan kekuatan Israel di Suez pada bulan Ramdhan
Pada tanggal 10 ramadhan yang bertepatan dengan 6 Oktober 1973 tentara Mesir mampu menembus terusan Suez dan menghancurkan benteng Berlif seta menghancurkan kekuatan tentara Israel. Begitu pula tentara Suriah mampu membebaskan beberapa wilayahnya dari tangan Israel. Rakyat Mesir mengenang peperangan ini dengan peristiwa Abour.
Setelah peristiwa ini Israel mulai menyadari kekuatan Mesir dan daratan Sinai kembali ke pangkuan Mesir.(Hidayatullah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Afifatul Qona'ah

Afifatul Qona'ah

Mesin Penghasil Uang